BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

TIPTA UZMANLIK TEZİ YAZIM KILAVUZU

 I-GENEL BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

1-Genel Şekil: Tamamlanan tez kitap şeklinde hazırlanmalıdır.

a)Kitap şekli: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu kuralları geçerlidir.

2-Kullanılacak Dil: Tez yazımında açık ve yalın bir anlatım dili kullanılmalıdır. Kısa ve öz cümleler tercih edilmelidir. Kaynak olarak Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı veya önerdiği yazım kılavuzu ve sözlüklerden yararlanılmalıdır.  

3-Kullanılacak Kağıdın Niteliği, Sayfa Boyutları ve Yazım Alanı: Kullanılacak kağıtlar en az 80 en çok 100 g/m2 ağırlığında ve birinci hamur beyaz kağıt niteliğinde, A4 boyutunda olmalıdır. Kağıdın tüm kenarlarından 2,5 cm olarak boşluklar bırakılmalıdır. Sayfa numaraları sayfanın üst ortasında olmalı, kağıtların sadece ön yüzü kullanılmalıdır.

4-Sayfaların Numaralandırılması: Özet, teşekkür, içindekiler, şekiller, çizelgeler, simgeler ve kısaltmaları belirten sayfalar  ( I, II, III, IV, V… ) şeklindeki Roma rakamları ile yazılmalı, Türkçe özet sayfası numara yazılmadan birinci sayfa sayılıp, takip eden sayfalar 2, 3, 4, şeklinde numaralandırılmalıdır ve sayfanın altında sağda belirtilmelidir .


Yazı Karakterleri: Times New Roman tercih edilmeli ve 12 punto olmalıdır. Yazılarda siyah renk kullanılmalıdır. Tez yazımında yazıların satır aralıkları 1.5 satır aralığı olmalı, paragraflara 1 cm içeriden başlanmalıdır.

6-Kısaltmalar:  Çok gerekli durumlarda standart kısaltmaların dışında kısaltmalara gidilebilir. Yapılan kısaltma veya kullanılan simge ilk geçtiği yerde parantez içinde ve yalnızca bir kere açıklanmalıdır.

7-Alıntılar: Bir başka kaynaktan aynen aktarılmak istenen bir bölüm varsa, paragraf yapılmalı, alıntıdan önce ve sonra 2 satır aralık bırakılmalıdır. Alıntının normal satırları sol kenar boşluğundan 1.5 cm, paragraf başları da 2.5 cm içerden başlamalıdır. Alıntı tırnak içinde ve 12 pt karakter kullanılarak italik olarak yazılmalıdır. Alıntıların sonunda kaynak numarası belirtilmelidir.

Resimleme alıntıları (bkz. Madde 8) için yazılı izin alınmalı ve her resimlemenin altına, hangi kurumdan veya kimden izin alındığı ile ilgili kısa bir not koyulmalıdır.

8-Resimlemeler: Çizelge, fotoğraf, şekil, grafik, histogram, vb. araçların tümü resimlemedir. Resimlemelerde kabarıklığa neden olmamak için resimlemeyi içeren sayfanın fotokopisi (gerekiyorsa renkli) kullanılmalıdır. Resimlemelerin önce ve sonrasında 36 punto aralık bırakılmalıdır. Resimlemeler mümkünse belirtilen sayfada ya da izleyen sayfada yer almalıdır. Resim altında resim numarası verilerek açıklama yazılmalı, varsa büyütmesi yazılmalı ya da büyütmeyi gösteren çizgi kullanılmalıdır.

9-Ciltleme: Kitap şekli ciltlenmelidir.

   II- Tezin Ön Bölümleri

1-Dış kapak-iç kapak: İkisi de, araştırmanın başlığı, araştırmacının ve danışmanın isimleri, basım yılı ve yeri belirtilmelidir. (Ek bölümünde örnek verilmiştir.) Dış kapaktan sonra boş bir sayfa koyulmalıdır.

2-Önsöz: Araştırmacının okuyucuya iletmek istediği, kendisi, tezi ve çalışma ortamı ile ilgili mesajdır. Araştırmacının yardım gördüğü kimse veya kurumlara teşekkürü de bu bölümde yer alır.

3-İçindekiler: Tezin iskeletini belirten önemli bölümleri, başlıkları ve bunların sayfa numaralarını içerir. Tez metin bölümlerinde derece derece alt bölümlerden oluşur. Her bölüm ve alt bölümün bir başlığı, bir de sınıflandırma numarası vardır. Alt bölüm üstündeki başlığın altına iki harf boşluğu içerden başlanarak yazılır. Bu yapı yalnızca içindekiler sayfasına özgüdür. Ana metinde bütün başlıklar satır başlığı hizasından yazılmalıdır.

Tezin ana gövdesini bölümlere ayırmada, EK 1 de gösterilen sistem kullanılmalıdır:

4-Resimlemeler dizini:  İçindekiler sayfasından sonra tezde yer alan tablolar, şekiller ve grafikler için ayrı ayrı kendi içinde numaralandırılmış dizin oluşturulur. Dizindeki numaralarla metinlerdeki numaraların birbiriyle aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Bilimsel amaçlarla gerekmedikçe ve hasta (veya anne-baba-vasi) yayın için yazılı izin vermedikçe, yazılı tanımlamalarda, fotoğraflarda ve soy ağaçlarında hasta kimliğine dair bilgi yayınlanmamalıdır. Bu amaç için bilgilendirilmiş onayın imzalanması ve basılacak metnin hastaya gösterilmesi gereklidir.   

 III- Tezin ana gövdesi

1-Türkçe ve İngilizce özetler: Araştırmanın konusu, sonuçları, bilimsel ve teknik ana hatları 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılır. Araştırmanın başlığı mutlaka yer almalıdır. Türkçe özet, Amaçlar-Hastalar ve yöntemler (veya konuya göre Gereç ve yöntemler)-Bulgular-Sonuçlar alt başlıklarını, İngilizce özet, Objective-Patients and methods (veya konuya göre Materials and methods)-Results-Conclusions alt başlıklarını içermelidir. Türkçe özet sayfası, sayfaları numaralandırmada  tezin -1- numaralı sayfasıdır.

2-Giriş: Araştırma konusundaki güncel durum yalın bir şekilde özetlenmeli, tezin amaçları ve olası sonuçların önemi belirtilmelidir. İki sayfadan kısa, dört sayfadan uzun olmamalıdır.

3-Genel bilgiler: Tez konusu ile yakından ilgili literatür bilgileri belirli bir düzen içinde sunulur. Genel bilgiler kısmı, tezin toplam uzunluğunun 1/3’ünden fazla olmamalıdır. Gerekli kaynaklara titiz bir şekilde atıf yapılmalı, yazılı izin alınmadan resimleme alıntısı kesinlikle yapılmamalıdır.

4-Amaçlar: Özetin amaçlar bölümündeki ana amaçlar ve bunların altında yer alan, alt amaçlar maddeler halinde belirtilmelidir.

5-Gereç ve Yöntem (Bireyler ve Yöntem): Genel olarak, yöntem bölümü çalışmanın tekrar edilebilmesi için tüm ayrıntıları içermelidir. Kullanılan istatistik yöntemler açık olarak belirtilmelidir. Tüm tezlerde, insan deneklerinin kullanıldığı durumda Klinik ve

İlaç Araştırmaları Etik Kurulu’nun, hayvan deneylerinin yapıldığı durumlarda da Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun onayının alınması gereklidir. Bu bölümde etik kurul onay tarihi ve numarasının yazılması zorunludur

6-Bulgular: Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi yapılır, sonuçlar açık ve düzenli bir şekilde, varsa şekil, resim tablo ve grafiklerle birlikte açıklanır.

7-Tartışma: Araştırmada elde edilen bulgular daha önceki araştırmalarla karşılaştırılarak benzerlikler, farklılıklar ortaya konulur. Elde edilen bulguların ne anlama geldiği yorumlanır. Beklenilen sonuç olup olmadığı irdelenir. Farklılıklar varsa nedenleri belirtilir, genelde en çok kaynak kullanılması gereken bölümdür. Tartışılan kaynakların orijinal metnine sahip olunmalı, sadece özet kullanılarak tartışma yapılmışsa, kaynakça bölümünde parantez için de özet olduğu belirtilmelidir.

8-Sonuçlar ve Öneriler: Metnin son bölümüdür. Burada elde edilen bulgular doğrultusunda, kısa bir değerlendirme yapılır. Hipotezin geçerliliği konusunda yargıda bulunulur. Sonucun bilimsel pratiğe katkısı açıklanır. Öneri ve kararların mutlaka araştırma bulgularına dayandırılması gerekmektedir. Araştırmanın (varsa) eksik ve zayıf noktaları belirtilerek benzer araştırmaları planlayan araştırıcılara yol gösterilir.

9-Kaynaklar: Araştırmada kaynak gösterilen, alıntı yapılan araştırmaların aslının araştırmacının elinde olması gerekir. Yayınlanmamış raporlar, bildiriler, ders notları ve

kişisel görüşler kaynak olarak gösterilemez. Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan kaynaklar metinde parantez içinde belirtilmelidir.

Tüm yazar isimleri yer almalıdır. Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus’taki stile uygun olarak yapılır. Tüm referanslar Vancouver sistemine göre aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

  1. a) Standart Makale: Intiso D, Santilli V, Grasso MG, Rossi R, Caruso I. Rehabilitation of walking with electromyographic biofeedback in foot-drop after stroke. Stroke 1994;25:1189-92.
  2. b) Kitap: Getzen TE. Health economics: fundamentals of funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.
  3. c) Kitap Bölümü: Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. p. 361-80. Birden fazla editör varsa: editors.
  4. d) Elektronik Formatta Makale: Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 1(1):[24 screens]. Available from: URL:http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm.  Accessed December 25, 1999.
  5. e) Tez: Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (thesis). St. Louis (MO): Washington Univ; 1995.

IV-Ekler           

Ana gövde içinde verilmesi akıcılığı bozan ancak araştırmanın detaylı olarak irdelenmesinde faydalı olacak belge ve bilgiler ekler halinde araştırmanın sonuna koyulur. Ekler harf veya rakamlarla numaralandırılabilir. Her ekin bir de başlığı olmalıdır.

 

×

Sizin İçin Burdayız

× ONLİNE DESTEK...TIKLAYIN 7/24